Proces inwestycyjny i prawo budowlane

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni dla  sektora budowlanego świadczy kompleksowe usługi prawnicze obejmujące doradztwo przy realizacji procesu inwestycyjnego (w tym PPP), uwzględniające aspekty deweloperskie (budownictwo mieszkaniowe), środowiskowe oraz prawa budowlanego. Świadczona pomoc prawna obejmuje doradztwo przy konstruowaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów generalnego wykonawstwa (w formule projektuj i buduj oraz buduj), umów o roboty budowlane z podwykonawcami (umowy i kontrakty budowlane & FIDIC) i projektowe oraz bieżące doradztwo prawne, a także audyty projektów budowlanych i nieruchomości.

Oferta skierowana jest w szczególności do:

  • biur projektowych,
  • deweloperów,
  • firm budowlanych – generalnych wykonawców oraz podwykonawców, w tym firm wykończeniowych,
  • inwestorów,
  • nabywców nieruchomości.

Nasza filozofia, to pomoc naszym Klientom w osiągnięciu pożądanego przez nich celu biznesowego poprzez optymalizację procesu inwestycyjnego/budowlanego. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnym unikaniu wdawania się w spory sądowe i sądowo-administracyjne.

Doświadczenie Kancelarii w zakresie doradztwa na rzecz branży budowlanej pozwala na profesjonalne zastępowanie naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji – pozwolenia na budowę, zgłoszeń , zgód na użytkowanie, procesów odbiorowych a także zastępstwa procesowego sporach sądowych powstałych w wyniku realizacji procesu budowlanego i inwestycyjnego. Kancelaria świadczy usługi prawnicze w zakresie procesu inwestycyjnego i prawa budowlanego na wszystkich etapach postępowania, tj. pozasądowym (negocjacje), sądowym, w tym administracyjnym i sądowo-administracyjnym albo arbitrażowym, a także egzekucyjnym.

Nasza wiedza i doświadczenie, to wieloletnia obsługa prawna na rzecz: deweloperów, firm budowlanych, projektowych, zarządów portów (budowle hydrograficzne) terminali portowych, firm produkcyjnych i przeładunkowych (budowle przemysłowe – np. place i magazyny, wspólnot mieszkaniowych (remonty, przebudowy i rozbudowy), jednostek samorządu terytorialnego, firm podwykonawczych (montażowych, elektrycznych, instalacyjnych, wykonujących elewacje, prace ziemne, instalacje hydrauliczne, stolarkę budowlaną (okna i drzwi), instalacje wodne, PPOŻ (przeciwpożarowe), czy dostarczające sprzęt budowlany.

Proces inwestycyjny (budowlany) znamy od każdej strony…

Proces Inwestycyjny:
Kancelaria świadczy usługi doradcze przy budowie nowych albo modernizacji (remontach) istniejących obiektów (mieszkaniowych, przemysłowych, infrastrukturalnych, w tym drogowych, i hydrotechnicznych). Świadczone usługi obejmują zarówno doradztwie na etapie planowania inwestycji, np. wyboru formy prawnej inwestora, w tym tworzenia spółek celowych – SPV (Special Purpose Vehicle), realizacji inwestycji oraz wyboru sposobu  przedsięwzięcia finansowania, fazy projektowania, aż do zakończenia procesu inwestycyjnego. Świadczona pomoc prawna obejmuje aktywne uczestnictwo przy opracowywaniu dokumentacji projektowej (sprawdzanie poprawności dokumentacji z przepisami prawa, w tym normami technicznymi), wyborze generalnego wykonawcy albo wykonawców, – odbiorach budowlanych i innych np. HCCAP, PPOŻ. Zastępujemy inwestorów w procesie prowadzenia uzgodnień z właściwymi organami administracji publicznej lub samorządowej, prowadzenia negocjacji i negocjowania umowy z generalnym wykonawcą albo wykonawcami, a także instytucjami finansowymi (kredyty bankowe i inne instrumenty finansowe), w tym w zakresie dotacji albo współfinansowania inwestycji ze środków UE.

PPP – oferujemy wsparcie prawne przy uzgadnianiu i projektowaniu wykonania inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Porywanego.

Aspekty środowiskowe i OZE – doradzamy przy projektach inwestycyjnych w zakresie współfinansowania inwestycji z funduszu ochrony środowiska przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii i Alternatywnych Źródeł Energii (np. geotermia – gruntowe pompy ciepła, kolektory, panele słoneczne, solary – ekoenergia/ zielona energia). 

Prawo deweloperskie
Przygotowujemy i opiniujemy umowy deweloperskie (przedwstępne i przenoszące własność),  prospekty informacyjne m.in. zgodnie z warunkami zabudowy, regulacjami norm technicznych, , decyzjami budowlanymi oraz przepisami konsumenckimi  (prawo ochrony konsumentów – UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod względem klauzul szarych i klauzul abuzywnych).

Prawo budowlane
Kancelaria świadczy stałą lub doraźną obsługę prawną na rzecz inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców i biur projektowych obejmujących umowy o roboty budowlane, w tym w oparciu o Międzynarodowe Warunki Kontraktowe FIDIC (m.in. w formule design&build – D/B). Oferta w tym zakresie obejmuje w szczególności doradztwo zakresie umów o roboty budowlane nakrywkowe, instalacyjne, najem sprzętu, BHP – na budowie (wypadki przy pracy), nadzór budowlany, dochodzenie roszczeń w zakresie wad budowlanych (proces reklamacyjny), zapłaty (windykacja roszczeń pieniężnych czy odszkodowawczych ).

Audyt nieruchomości: dokonujemy sprawdzenia nieruchomości pod względem ustalenia jej stanu prawnego i faktycznego, w szczególności w przedmiocie. ewentualnych roszczeń lub obciążeń związanych z nieruchomością, a także jej wiarygodnych możliwości inwestycyjnych.

Zajmujemy się weryfikacją nieruchomości pod względem jej stanu faktycznego (ograniczenie ryzyka gruntowego, ustaleniu stanu dokumentacji technicznej itp.), stanu prawnego, statusu właścicielskiego, możliwości inwestycyjnych na nieruchomości, ustalenia lokalizacji dróg dojazdowych, ewentualnych służebności, czy przyłączy itp. Audyt nieruchomości pozwala na zarządzanie ryzykiem, poprzez jego ograniczenie w zakresie ustalenia inwestycyjnych możliwości na danej nieruchomości.

Audyt projektów, świadczymy usługi obejmujące sprawdzenie projektów budowlanych z obowiązującymi decyzjami, planami zagospodarowania przestrzennego jak i normami technicznymi.

Doradztwo indywidualne: świadczymy usługi dla rzecz nabywców nieruchomości (umowa deweloperska) i indywidualnych inwestorów (domy jednorodzinne, zabudowa szeregowa, domy wolnostojące), a także w zakresie przekształceń nieruchomości (zmiana statusu nieruchomości, zniesienie współwłasności, wydzielenie lokali itp.)

Pośrednictwo obrotu nierównościami: obsługujemy transakcje zbycia/nabycia nieruchomości przed notariuszem, wspomagając się opiniami doradcy podatkowego (nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania, darowizny, licytacji komorniczej, zbycie nieruchomości, w tym zbycie nieruchomości w skutek podziału majątku, działu spadku, sprzedaży w drodze licytacji publicznej, przetargu itp.).

Świadczona obsługa prawna obejmuje kompleksowe podejście do procesu inwestycyjnego w odniesieniu do dostarczenia usług prawnych, prawno-podatkowych, składania dokumentów  w instytucjach, uzyskania zgód i zezwoleń oraz decyzji administracyjnych, a także organizowania i koordynowania umów zawieranych w formie aktu notarialnego, a także dokonywania analizy finansowej przy wyborze formy i sposobu finansowania lub ubezpieczenia inwestycji.

Sprawdź nasze referencje

Zespół Kancelarii stanowią prawnicy wyspecjalizowani w prawie spółek, budowlanym, prawie spółdzielczym, obrotu nieruchomościami, ochrony konsumentów, bankowym, czy spadkowym i rodzinnym. Ponadto stale współpracujemy z kancelariami doradców podatkowych, notariuszy, co pozwala na kompleksową obsługę wszystkich spraw i aspektów związanych z procesem budowlanym.

Zapytaj o ofertę.